Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Ως γενναίον εν Μάρτυσιν...                 [  1΄ 18΄΄]
Στιχηρόν Αυτόμελον του Εσπερινού, εις ήχον δ΄.

- Τω Σωτήρι συνέπαθες...                     [  1΄ 20΄΄]
- Ως αστέρα πολύφωτον...                     [  1΄ 15΄΄]
Στιχηρά Προσόμοια  του Εσπερινού, εις ήχον δ΄.

- Αξίως του ονόματος...                        [  4΄ 54΄΄]
Δοξαστικόν του Εσπερινού Αγίου Γεωργίου, εις ήχον πλ. β΄.

- Ανευφημούσι λαοί...                           [  1΄ 20΄΄]
- Καταφρονήσας οργάνων...                  [  1΄ 21΄΄]
Στιχηρά Προσόμοια των Αποστίχων, εις ήχον δ΄.

- Ως των αιχμαλώτων...                       [  0΄ 41΄΄]
Απολυτίκιον Αγίου Γεωργίου, εις ήχον δ΄.

- Ανέτειλεν ιδού...                                [  1΄ 11΄΄]
- Πόθω ζέοντι....                                  [  1΄ 07΄΄]
- Γεωργήσας εμμελώς...                       [  1΄ 44΄΄]

Καθίσματα του Όρθρου
.

- Σήμερον η οικουμένη πάσα...