Βιογραφικόν

Ανοίξαντος σου...
Εξαποστελείς το πνεύμα...

Των ψυχών ημών...

Πασαπνοάριον
Εις το μνήμα..

Πασαπνοάριον
Κύριε, εσφραγισμένου...
Κύριε, αι γυναίκες...

Πασαπνοάριον
Ο Σταυρός σου Κύριε...
H ταφή σου Δέσποτα...
Συν Πατρί...

Πασαπνοάριον
Ανέστη Χριστός...
Χριστού την Ανάστασιν...

Πασαπνοάριον
Κύριε ει και κριτηρίω...
Κύριε όπλον...

Μετά την εις Άδου...
Φανερών εαυτόν...


Αργή Δοξολογία - πλ. α΄

Τρισάγιον - Δύναμις

Χερουβικά

Λειτουργικά

Κοινωνικά  "Αινείυε"

Ύμνοι  "Ευαγγελισμού"

Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας

Ύμνοι  Μεγάλης Πέμπτης

Ύμνοι  Μεγ. Παρασκευής

Ύμνοι  "Αναστάσεως"

Καταβασίαι "Υπαπαντής"

Θεαρχείω νεύματι...

Δεύτε άπαντες...

Ύμνοι  "Χριστουγέννων"

Βυθού ανεκάλυψε...

Ύμνοι  "Αγίου Γεωργίου"