Ἄρχοντες Πρωτοψάλται τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Ο ΘΕΣΜΟΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

Ὁ Ναός τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, εἶναι Ναός τοῦ Θεοῦ, ὁ μή γνωρίσας ποτέ τὴν ἀργίαν. Ἐλειτούργησε καὶ λειτουργεῖ καθημερινῶς.

Οἱ πατριαρχικοί χοροί μέ τοὺς ἱεροψάλτας των, ἦσαν οἱ προβολεῖς τοῦ μεγαλείου τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ οἱ vικηφόροι σκυταλοδρόμοι τῆς παρακαταθήκης τῆς μουσικῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως.

Οἱ πατριαρχικοί αὐτοί χοροί ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην, τὸν Ἄρχοντα Λαμπαδάριον καὶ τοὺς δύο Δομεστίκους μὲ τοὺς Κανονάρχας των. Ἡ χοροστασία των εἰς τὰ ἀναλόγια γίνεται μὲ εἰδικόν τελετουργικόν. Εἶναι μελετημένοι καὶ καλῶς παρασκευασμένοι. Ποτέ δὲν ποιοῦν χρῆσιν τοῦ κειμένου εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν οἱωνδήποτε Τροπαρίων, Πολυελέων, Ἰδιομέλων, Χερουβικῶν κ.λ.π. Οἱ Κανονάρχαι κανοναρχοῦν στρέφοντες τὰ νῶτα εἰς τὸ ἀναλόγιον μὲ τὸ βιβλίον ἀνά χεῖρας καὶ τὸ πρόσωπο ἐστραμμένον πρὸς τὸν ψάλτην «ἐνώπιος ἐνωπίῳ».

Διά τήν ἐπιτυχῆ ἀπόδοσιν τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπὸ ἕναν ἱεροψάλτην, πρέπει οὗτος νὰ συγκεντρώνῃ τὰ ἑξῆς τρία στοιχεῖα:

  • Νὰ γνωρίζει καλά τὴν θεωρίαν καὶ τὴν πρᾶξιν τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς,
  • Νὰ εἶναι καλλίφωνος καὶ
  • Νὰ ἔχει ἀκούσει παλαιοτέρους διδασκάλους.

Ὁ Πρωτοψάλτης ψάλλει κατὰ τὴν παράδοσιν τοῦ Πατριαρχείου. Ὅ,τι δηλαδή παρέλαβε ἀπὰ τοὺς προκατόχους του, οἱ ὁποῖοι καὶ αὐτοί παρέλαβον ἀπὸ τοὺς προκατόχους των, καὶ οὓτω τηρεῖται διαδοχικῶς μία κλασική ψαλμῳδία, τὴν ὁποίαν ὀνομάζομεν «Παράδοσιν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας». Εἰς αὐτήν τὴν «Παράδοσιν» εἶναι πολύ αὐστηροί καὶ φανατικοί, ὁ Πρωτοψάλτης καὶ ὁ Λαμπαδάριος καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴν μεταδώσουν εἰς τοὺς νεοερχομένους βοηθούς ἤ κανονάρχας. Ἀλλὰ καὶ αὐτοί οἱ Πατριάρχαι καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ὅλοι οἱ κληρικοί τῆς Αὐλῆς τοῦ Πατριαρχείου γνωρίζουν καλά τὴν σημασίαν αὐτή τῆς παραδόσεως καὶ εἶναι ἰδιαίτερα ἀπαιτητικοί. Ἡ δὲ Παράδοσις αὐτή, τὸ ὕφος τὸ Πατριαρχικόν εἶναι ἁπλοῦν, ἀπέριττον, μυστικοπαθές καὶ ἄ γ ρ α φ ο ν.

Κατὰ καιρούς ἔχουν τιμηθεῖ οἱ μεγάλοι Μελοποιοί καὶ Πρωτοψάλται Πέτρος Μπερεκέτης, Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, Πέτρος Λαμπαδάριος ὁ Πελοποννήσιος, Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης καὶ ἐσχάτως, ἀπὸ διαφόρους φορεῖς, οἱ Ἄρχοντες Πρωτοψάλται τοῦ Πατριαρχείου τοῦ παριππεύσαντος αἰῶνος Ἰάκωβος Ναυπλιώτης, διατελέσας Ἄρχων Πρωτοψάλτης κατὰ τὰ ἔτη 1911-1938, Κωνσταντῖνος Πρίγγος, διατελέσας Ἄρχων Πρωτοψάλτης, μετὰ τὸν Ναυπλιώτη, κατὰ τὰ ἔτη 1939-1959, καὶ Θρασύβουλος Στανίτσας, διατελέσας Ἄρχων Πρωτοψάλτης, μετὰ τὸν Πρίγγον, κατὰ τὰ ἔτη 1960-1964.

Ἀκολουθεῖ ὁ κατάλογος Ἀρχ. Πρωτοψαλτῶν ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως

Γρηγόριος Μπούνης ὁ ἉλυάτηςἘπί τῆς Ἁλώσεως
Μανουήλ Χρυσάφης ὁ Β´16481661
Γεώργιος Ῥαιδεστηνός ὁ Α´16701685
Παναγιώτης Χαλάτζογλους172710-4-1748
Ἰωάννης ὁ Τραπεζούντιος11-4-17481765
Δανιήλ ὁ ἀπὸ Τυρνάβου176623-12-1789
Ἰάκωβος ὁ Πελοποννήσιος24-12-17891801
Πέτρος ὁ Βυζάντιος18021804
Μανουήλ ὁ Βυζάντιος180521-6-1819
Γρηγόριος ὁ Λευΐτης 22-6-181923-12-1822
Κωνσταντῖνος ὁ Βυζάντιος24-12-18221855
Ἰωάννης ὁ Βυζάντιος185620-7-1866
Σταυράκης Γρηγοριάδης21-7-186629-1-1871
Γεώργιος Ῥαιδεστηνός ὁ Β´2- 2-18714- 11-1875
Γεώργιος Βιολάκης5-11-Ι8754-11-1905
Ἀριστείδης Νικολαΐδης5-11-1905 1911
Ἰάκωβος Ναυπλιώτης191128-2-1939
Κωνσταντῖνος Πρίγγος1- 3-19391959
Θρασύβουλος Στανίτσας19601964
Βασίλειος Νικολαΐδης-3-19654-1-1985
Λεωνίδας Ἀστέρης6-1-1985 

Ἐπιστροφή

Ἀρχικὴ Σελίς

Περιεχόμενα