Περίοδος Τριῳδίου

Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω

Kυριακὴ τῆς Τυρινῆς

Α´ Kυριακὴ τῶν Νηστειῶν (τῆς Ὀρθοδοξίας)
εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τὸ 2005

Β´ Kυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)

Γ´ Kυριακὴ τῶν Νηστειῶν (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως)

Δ´ Kυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Ε´ Kυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Μεγάλη Ἑβδομάς

Κοινὰ τροπάρια δι᾽ ὅλας τὰς Κυριακάς

Ἐπιστροφή