Ἰάκωβος Ναυπλιώτης

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Ἔδωκας κληρονομίαν...

Great Prokeimenon of the Compunctional Vespers

Mode pl. IV

Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, Κύριε.

Στίχ. Ἀπό περάτων τῆς γῆς πρὸς σὲ ἐκέκραξα· ἐν τῷ ἀκηδιάσαι τὴν καρδίαν μου, ἐν πέτρᾳ ὕψωσάς με.

Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, Κύριε.

Στίχ. Σκεπασθήσομαι ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου.

Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, Κύριε.

Chanted by Iakovos Nafpliotis, Archon Cantor of the G.C.o.C.
[ 2΄ 07΄΄]

Βιογραφικόν

Τῇ Ὑπερμάχῳ...

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου...

Ψυχή μου, ψυχή μου...

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]