Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
Φανάριον, 2005

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὸν Ν´ Ψαλμόν

Ἦχος πλ. β’.

Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέμω τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς κρίσεως, ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαυΐδ βοῶ σοι. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Λεωνίδας Ἀστέρης
[ 2΄ 06΄΄]

 

Ἦχος βαρύς.

Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν Κύριε φύλαττε εἰς πολλὰ ἔτη.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Λεωνίδας Ἀστέρης
[ 5΄ 58΄΄]

 

Αἶνοι

Ἦχος δ´.

Ἐν σοὶ νῦν ἀγάλλεται...

Σαρκὸς τὸ ἐκτύπωμα...

Ἡμέρα χαρμόσυνος, καὶ εὐφροσύνης ἀνάπλεως, πεφανέρωται σήμερον· φαιδρότης δογμάτων γάρ, τῶν ἀληθεστάτων, ἀστράπτει καὶ λάμπει, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κεκοσμημένη ἀναστηλώσεσιν, Εἰκόνων τῶν ἁγίων νῦν, ἐκτυπωμάτων καὶ λάμψεσι· καὶ ὁμόνοια γίνεται, τῶν πιστῶν θεοβράβευτος.

Ψάλλουν οἱ Λεωνίδας Ἀστέρης καὶ Ἰωάννης Χαριατίδης
[ 4΄ 30΄΄]

Δοξαστικόν τῶν Αἴνων

Δόξα... Ἦχος πλ. β´.

Μωσῆς τῷ καιρῷ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Λεωνίδας Ἀστέρης
[ 5΄ 00΄΄]

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Χερουβικόν. Ἦχος α´.

Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Λεωνίδας Ἀστέρης
[ 14΄ 27΄΄]

 

Ἦχος β´.

Ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου· Κύριος στερέωμά μου· καὶ καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Λεωνίδας Ἀστέρης
[ 2΄ 49΄΄]

Ἐπιστροφή