Δ´ Kυριακὴ τῶν Νηστειῶν
Ἰωάννου τῆς Κλίμακος

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Ἦχος δ´.

Πάτερ Ἰωάννη Ὅσιε, διαπαντὸς ἀληθῶς, τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι, τὰς ὑψώσεις ἔφερες, μελετῶν πρακτικώτατα, τὰ θεόπνευστα, λόγια πάνσοφε, καὶ τὴν ἐκεῖθεν, ἀναπηγάζουσαν, χάριν ἐπλούτησας, γεγονὼς μακάριος, τῶν ἀσεβῶν, πάντων τὰ βουλεύματα, καταστρεψάμενος.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως κ. Χαρίλαος Ταλιαδῶρος.
[ 1΄ 07΄΄]

 

Δοξαστικόν. Ἦχος πλ α´.

Ὅσιε Πάτερ...

Μουσικὸν κείμενον ὑπὸ τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασυβούλου Στανίτσα.

Σελίδες [1] [2]

 

Δοξαστικὸν τῶν Ἀποστίχων. Ἦχος πλ. δ´.

Τὸν ἐπὶ γῆς Ἄγγελον...

Μουσικὸν κείμενον ὑπὸ τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασυβούλου Στανίτσα.

Σελίδες [1] [2]

ΚΑΝΩΝ

Τροπάριον ἐκ τῆς α´ ᾩδῆς. Ἦχος πλ. α´.

Ἰατρεύσας ἐμέ, τὸν μαστιχθέντα τὸν νοῦν, ταῖς ἁμαρτίαις ἐν ταῖς μάστιξιν, ὑπὸ λῃστῶν τῶν ἀδίκων καὶ πονηρῶν λογισμῶν, Χριστὲ Σωτὴρ σῷσον με, ὡς πολυέλεος.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως κ. Χαρίλαος Ταλιαδῶρος.
[ 0΄ 31΄΄]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

Δόξα... Ἦχος α´.

Δεῦτε ἐργασώμεθα, ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι, καρποὺς μετανοίας, ἐν τούτῳ ποιούμενοι, οὐκ ἐν βρώμασι καὶ πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καὶ νηστείαις, τάς ἀρετὰς κατορθοῦντες· τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ Κύριος τοῦ ἔργου, δηνάριον παρέχει, δι’ οὗ ψυχὰς λυτροῦται, χρέους ἁμαρτίας, ὁ μόνος πολυέλεος.

Μουσικὸν κείμενον ὑπὸ τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασυβούλου Στανίτσα.

Σελίδες [1] [2]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως κ. Χαρίλαος Ταλιαδῶρος.
[ 3΄ 49΄΄]

Τὰ τροπάρια μετὰ τὸν Ν´ ψαλμόν.

Ἐπιστροφή