Ἀριστείδης Νικολαῒδης

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Ἐγεννήθη τῷ 1851 εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ ἀναδείχθη κράτιστος ἑρμηνευτὴς τῆς ψαλτικῆς τέχνης. Ὑπῆρξεν μαθητὴς τοῦ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου καὶ ἔψαλε εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Ναὸν ἐπὶ 29 συναπτὰ ἔτη διανύσας ὅλα τὰ στάδια τῆς ἱεροψαλτικῆς Ἱεραρχίας.

Α´ Δομέστικος τῷ 1882.
Ἄρχων Λαμπαδάριος τῷ 1888 ἕως τῷ 1905.
Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῷ 1905 ἕως τῷ 1911.
Ἀπεβίωσεν τῷ 1923.

Ἐπιστροφή