Δανιὴλ ὁ ἀπὸ Τυρνάβου

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Δανιὴλ ὁ ἀπὸ Τυρνάβου τῆς Θεσσαλίας ἐμαθήτευσε παρὰ Παναγιώτου τοῦ Χαλάτζογλου, συνέψαλλε μετὰ Ἰωάννου τοῦ Τραπεζουντίου, καὶ ἦτο ὀνομαστὸς μουσικός, σεμνυνόμενος διὰ τὲ τὴν καλλιφωνίαν καὶ τὸν εὔσχημον τοῦ ψάλλειν τρόπον.

Ἐδίδαξεν εἰς τὴν Β´ μετὰ τὴν ἅλωσιν ἐκκλησιαστικὴν μουσικὴν σχολὴν ἀντὶ 400 γροσίων κατ᾽ ἔτος. Ἧτο ἐγκρατὴς τῆς ἐξωτερικῆς μουσικῆς, ἣν ἐδιδάχθη παρὰ τοῦ περιωνύμου τῆς ἐποχῆς αὐτοῦ χανενδὲ Ζαχαρίου, Βυζαντίου τὴν πατρίδα, μελίσαντος καὶ μέλη ἐκκλησιαστικά, καὶ ἀσιατικὰ ἄσματα, ποιήσαντος δὲ καὶ συλλογὴν τοιούτων ἀσμάτων (ὑπὸ τὸ ὄνομα Εὐτέρπη) ὡς καὶ ἑλληνικῶν.

Εἰς τὸν Ζαχαρίαν ἀντεδίδαξεν ὁ Δανιὴλ τὴν ἐκκλησιαστικὴν μουσικήν. Ἐμέλισεν ὕμνους, κρατήματα ἐκτεταμένα καὶ ἔντεχνα, δοξολογίαν εἰς ἦχον βαρὺν ἑπτάφωνον, πολυέλεον, χερουβικά, κοινωνικὰ τῶν Κυριακῶν καὶ ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς διαφόρους ἤχους, καὶ ἄλλα μουσουργήματα τοῦ παπαδικοῦ μέλους. Ἀπεβίωσεν τῇ 23ῃ Δεκεμβρίου 1789.

Ἐπιστροφή