Νικόλαος Δανιηλίδης

Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Τὴν τιμιωτέραν...

Στίχοι β´, δ´ καὶ ς´

Ἦχος δ´

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.

Τὴν Τιμιωτέραν...

Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.

Τὴν Τιμιωτέραν...

Ψάλλει ὁ β´ Πατριαρχικὸς Χορὸς ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Νικολάου Δανιηλίδου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. (1963)
[ 1΄ 51΄΄]

Βιογραφικόν

Οἱ ἐξ ἀσεβείας...

Ἡμέρα χαρμόσυνος...

Ἀπολυτίκια

Μάρτυρες Κυρίου... Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε..

Ἐλέησόν με ὁ Θεός...

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]