Νικόλαος Δανιηλίδης

Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Ἡμέρα χαρμόσυνος...

Στιχηρὸν τῶν Αἴνων Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἦχος δ´.

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθου τῶν πενήτων σου εἰς τέλος.

Ἡμέρα χαρμόσυνος, καὶ εὐφροσύνης ἀνάπλεως, πεφανέρωται σήμερον· φαιδρότης δογμάτων γάρ, τῶν ἀληθεστάτων, ἀστράπτει καὶ λάμπει, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κεκοσμημένη ἀναστηλώσεσιν, Εἰκόνων τῶν ἁγίων νῦν, ἐκτυπωμάτων καὶ λάμψεσι· καὶ ὁμόνοια γίνεται, τῶν πιστῶν θεοβράβευτος.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Νικόλαος Δανιηλίδης. (1963)
[ 0΄ 52΄΄]

Βιογραφικόν

Τὴν τιμιωτέραν...

Οἱ ἐξ ἀσεβείας...

Ἀπολυτίκια

Μάρτυρες Κυρίου... Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε..

Ἐλέησόν με ὁ Θεός...

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]