Νικόλαος Δανιηλίδης

Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Μάρτυρες Κυρίου... Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε..

Εἰς τὰ Ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ

Ἦχος πλ. δ´.

Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον ἁγιάζετε, καὶ πᾶσαν νόσον θεραπεύετε· καὶ νῦν πρεσβεύσατε ῥυσθῆναι τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν δεόμεθα.

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. Ἦχος ὁ αὐτός.

Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε κεχαριτωμένη, Μῆτερ ἀνύμφευτε· καὶ ἡμεῖς δοξολογοῦμεν, τὴν ἀνεξιχνίαστόν σου γέννησιν. Θεοτόκε πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ψάλλουν ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος (τότε Ἄρχων Δομέστικος) τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ Νικόλαος Δανιηλίδης καὶ ὁ Ἄρχ. Πρωτοψάλτης (τότε Ἄρχων Λαμπαδάριος) τῆς Μ.τ.Χ.Ε Θρασύβουλος Στανίτσας.
22 Μαρτίου 1959
[ 1΄ 28΄΄]

Βιογραφικόν

Τὴν τιμιωτέραν...

Οἱ ἐξ ἀσεβείας...

Ἡμέρα χαρμόσυνος...

Ἀπολυτίκια

Ἐλέησόν με ὁ Θεός...

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]