Ἰάκωβος Ναυπλιώτης

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Ἔδωκας κληρονομίαν...

Μέγα Προκείμενον Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ

Ἦχος πλ. δ´.

Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, Κύριε.

Στίχ. Ἀπό περάτων τῆς γῆς πρὸς σὲ ἐκέκραξα· ἐν τῷ ἀκηδιάσαι τὴν καρδίαν μου, ἐν πέτρᾳ ὕψωσάς με.

Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, Κύριε.

Στίχ. Σκεπασθήσομαι ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου.

Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, Κύριε.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Ἰάκωβος Ναυπλιώτης
[ 2΄ 07΄΄]

Βιογραφικόν

Τῇ Ὑπερμάχῳ...

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου...

Ψυχή μου, ψυχή μου...

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]