Γεώργιος Ῥαιδεστηνὸς ὁ Β´

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Γεώργιος Ῥαιδεστηνὸς ὁ Β´, τοποτηρητὴς ὢν τότε τοῦ ἐπιζῶντος καὶ ἀσθενοῦντος Στεφανοῦ τοῦ Λαμπαδαρίου. Ἀμίμητος τῆς ψαλμωδίας ἐκτελεστὴς καὶ οὐδενὸς δεύτερος τῶν συγχρονησάντων αὐτῷ ἱεροψαλτῶν, φημιζόμενος ἰδία διὰ τὸ ἀρχαΐζον πατριαρχικὸν μουσικὸν ὕφος.

Ἐγεννήθη τῷ 1833 ἐν Ῥαιδεστῷ, ἔνθα καὶ τὴν μουσικήν, ἐδιδάχθη τὸ πρῶτον, τελειοποιηθεὶς ἐν Κων/πόλει παρὰ τῷ πρωτοψάλτῃ τῆς Μ. Ἐκκλησίας Κωνσταντίνῳ τῷ Βυζαντίῳ, τῇ συστάσει τοῦ τότε ἐν Ἀντιγόνῃ ἐφησυχάζοντος πρῴην Κων/πόλεως Κωνσταντίου Α´ τοῦ ἀπὸ Σιναίου.

Διετέλεσεν ἱεροψάλτης εἰς διαφόρους ἐκκλησίας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, τῷ δὲ 1863 πατριαρχοῦντος Σωφρονίον Β´ τοῦ ἀπὸ Ἀμασείας διωρίσθη Λαμπαδάριος τῆς Μ. Ἐκκλησίας, Πρωτοψάλτου ὄντος τοῦ Ἰωάννου Βυζαντίου, τῇ 2ᾳ δὲ Φεβρουαρίου 1871, πατριαρχοῦντος Γρηγορίου τοῦ Στ´ ἀνεδείχθη Πρωτοψάλτης, διαδεξάμενος Σταυράκην τὸν Γρηγοριάδην.

Ἐκ τῶν πατριαρχείων ἀποσυρθεὶς κατὰ Ὀκτώβριον τοῦ 1876 ἐχοροστάτησεν εἰς τὰς ἐν Γαλατᾷ ἐκκλησίας τοῦ ἁγίoυ Ἰωάννου τῶν Χίων, τοῦ ἁγίoυ Νικολάου καὶ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, εἰς τὴν ἐν Πέραν ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας Τριάδος καὶ περὶ τὰ τέλη τοῦ βίου αὐτοῦ εἰς τὴν ἐν Τσιβαλίῳ ἐκκλησίαν τοῦ ἁγίου Νικολάου.

Ὁ Ῥαιδεστηνὸς ἐκάλλυνε καὶ ἐῤῥύθμισε πάντα τὰ μαθήματα τῆς ἐνιαυσίου ἀκολουθίας, πολλὰ ἐμέλισε διακρινόμενα διὰ τὸ μελισταγὲς αὐτῶν, ἐξέδωκε δὲ δύο μουσικὰς βίβλους, ἐν οἷς εὕρηνται οἱ ἀσματικαὶ ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου μετὰ τῆς τυπικῆς διατάξεως.

Μελίῤῥυτα ἄσματα αὐτοῦ ἐξεδόθησαν εἰς τὸ «Μουσικὸν Ἀπάνθισμα» τοῦ Δημητρίου Κυφιώτου (1894), εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου ἐκδοθὲν τῷ 1896 «Ἕν ἄνθος τῆς καθ ἡμᾶς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς» καὶ εἰς τὴν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένην μουσικὴν ἐφημερίδα «Φόρμιγγα» (Μουσικὸν τεῦχος τοῦ Α´ ἔτους, σέλ. 3 καὶ 129).

Διετέλεσεν ἐπὶ τετραετίαν πρόεδρος τοῦ ἐν Γαλατᾷ εὐδοκίμως λειτουργήσαντος Ἑλληνικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου (1880-1884) καὶ διευθυντὴς καὶ καθηγητὴς τῆς Μουσικῆς αὐτοῦ Σχολῆς (1882). Ἀνέδειξεν ὀλίγους ἀλλ᾽ ἀξιολόγους μαθητάς. Ἀπεβίωσε κατὰ Αὔγουστον τοῦ 1889.

Ἐπιστροφή