Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

(23 Ἀπριλίου)

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Εἰς τὸ Κύριε Ἐκέκραξα, ψάλλομεν τὰ Στιχηρά·

Ἦχος δ´.

Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1´ 18´´]

 

Ἦχος δ΄.

Τῷ Σωτῆρι συνέπαθες...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1´ 20´´]

 

Ἦχος δ´.

Ὡς ἀστέρα πολύφωτον...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1´ 15´´]

 

Δοξαστικόν. Ἦχος πλ. β´.

Ἀξίως τοῦ ὀνόματος...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 4´ 54´´]

 

Εἰς τὸν στίχον, ψάλλομεν τὰ στιχηρά προσόμοια·

Ἦχος δ´.

Ἀνευφημοῦσι λαοί...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1´ 20´´]

 

Ἦχος δ´.

Καταφρονήσας ὀργάνων...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1´ 21´´]

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ´.

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 0´ 41´´]

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Κάθισμα μετὰ τὴν Α´ Στιχολογία

Ἦχος α´.

Ἀνέτειλεν ἰδού...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1´ 11´´]

 

Κάθισμα μετὰ τὴν Β´ Στιχολογία

Ἦχος γ´.

Πόθῳ ζέοντι...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1´ 07´´]

 

Κάθισμα μετὰ τὴν Γ´ Στιχολογία

Ἦχος δ´.

Γεωργήσας ἐμμελώς....

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1´ 44´´]

 

Εἰς τὸν Ν´ ψαλμόν

Ἦχος πλ. β´.

Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1´ 42´´]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]