Τὸ ἐν Χωναῖς θαῦμα τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ

(6 Σεπτεμβρίου)

Τροπάρια τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ

Ἦχος δ´.

Ταῖς θείαις λαμπρότησι...

Νοῶν προηγούμενος...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 0´ 48´´]

Στιχηρὸν τῶν Αἴνων

Ἦχος α´.

Ἀγγελικῶς ἢ ἐν κόσμῳ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 0´ 50´´]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]