Ἁγίου Δημητρίου

(26 Ὀκτωβρίου)

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Στιχηρὰ προσόμοια τοῦ Ἑσπερινοῦ

Ἦχος πλ. δ´.

Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος ἐν ουρανῷ καὶ ἐν γῇ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων
[ 1´ 14´´]

 

Ἦχος πλ. δ´.

Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος ὑπὲρ Χριστοῦ λογχευθείς...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων
[ 1´ 14´´]

 

Ἦχος πλ. δ´.

Πάθει τὸ πάθος μιμούμενος...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων
[ 1´ 06´´]

 

Στιχηρὰ ἰδιόμελα τοῦ Σεισμοῦ

Ἦχος β´.

Τῆς γῆς συνταρασσομένης...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων
[ 0´ 53´´]

 

Ἦχος β´.

Νινευΐται τοῖς παραπτώμασι...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων
[ 1´ 16´´]

 

Θεοτοκίον τῶν Ἀποστίχων

Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. δ´.

Ἀνύμφευτε Παρθένε...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων
[ 1´ 44´´]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]