Αἶνοι

ΗΧΟΣ Α΄

[ 2΄ 54΄΄]

- Πᾶσα πνοὴ...
Μέλος ἀργὸν ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

[ 2΄ 23΄΄]

Αἰνεῖτε αὐτὸν...
Μέλος ἀργὸν ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

[ 1΄ 17΄΄]

Πᾶσα πνοὴ...
Πασαπνοάριον εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 1΄ 14΄΄]

Πᾶσα πνοὴ...
Εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
Πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς, 2/7/2000.

[ 1΄ 16΄΄]

Ὑμνοῦμέν σου Χριστέ... Ὁ τὸν Ἅδην σκυλεύσας...
Στιχηρὰ τῶν αἴνων τοῦ α΄ ἤχου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχ. Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 1΄ 21΄΄]

Ὑμνοῦμέν σου Χριστέ... Ὁ τὸν Ἅδην σκυλεύσας...
Στιχηρὰ τῶν αἴνων τοῦ α΄ ἤχου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
Πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς, 2/7/2000.

ΗΧΟΣ B΄

[ 1΄ 02΄΄]

Πᾶσα πνοὴ...
Εἰς ἦχον β΄.
Ψάλλει ἡ χορωδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.

[ 2΄ 38΄΄]

Πᾶσα πνοὴ καὶ πᾶσα κτίσις...
Στιχηρὸν τῶν αἴνων εἰς ἦχον β΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

ΗΧΟΣ Γ΄

[ 2΄ 13΄΄]

Πᾶσα πνοὴ... Αἶνοι.
Εἰς ἦχον γ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
(Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- Φανάριον)

[ 2΄ 16΄΄]

Πᾶσα πνοὴ... Αἰνεῖτε αὐτὸν....
Εἰς ἦχον γ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος. τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 2΄ 34΄΄]

- Αἰνεῖτε αὐτὸν....
Μέλος ἀργὸν ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου εἰς ἦχον γ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

[ 0΄ 46΄΄]
- Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη...
Στιχηρὸν τῶν αἴνων γ΄ ἤχου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 1΄ 25΄΄]

Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται...
Στιχηρὸν τῶν αἴνων γ΄ ἤχου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν - Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2000.

[ 2΄ 46΄΄]

Εἰς τὸ μνῆμά σε ἐπεζήτησεν...
Στιχηρὸν ἀνατολικὸν τῶν αἴνων εἰς ἦχον γ΄.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΗΧΟΣ Δ΄

[ 0΄ 58΄΄]

Πᾶσα πνοὴ...
Εἰς ἦχον δ΄.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε κ. Ἀνδρέας Πετρόχειλος.

[ 0΄ 38΄΄]

Ὁ σταυρὸν ὑπομείνας...
Εἰς ἦχον γ΄.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ἀνδρέας Πετρόχειλος.

[ 2΄ 37΄΄]

Πᾶσα πνοὴ... Ὁ σταυρὸν ὑπομείνας... Τῷ σῷ Σταυρῷ...
Πασαπνοάριον καὶ Στιχηρὰ τῶν αἴνων, εἰς ἦχον δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.

ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

[ 2΄ 36΄΄]

Πᾶσα πνοὴ...
Ἀργὸν Πασαπνοάριον Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, εἰς ἦχον πλ. α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

[ 3΄ 57΄΄]

Πᾶσα πνοή...
Πασαπνοάριον καὶ Στιχηρὸν τῶν αἴνων πλ. α΄ ἤχου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 1΄ 19΄΄]

Πασαπνοάριον.
Εἰς ἦχον πλ. α΄.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 1΄ 10΄΄]

Πασαπνοάριον.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Α΄ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ἀνδρέας Πετρόχειλος, εἰς ἦχον πλ. α΄.

[ 1΄ 52΄΄]

Αἰνεῖτε αὐτὸν...
Μέλος ἀργὸν ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου εἰς ἦχον πλ. α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.., ἐνῶ ὁ Δεξιὸς χορὸς ψάλλει τὸ " Εἰς πολλὰ ἔτη..." στήν Α.Θ.Π.

[ 2΄ 08΄΄]

- Κύριε, ἐσφραγισμένου... Στιχηρὸν τῶν αἴνων πλ. α΄ ἤχου.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 1΄ 57΄΄]

Κύριε, αἱ γυναῖκες...
Στιχηρὸν τῶν αἴνων πλ. α΄ ἤχου.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

[ 1΄ 11΄΄]

Πᾶσα πνοὴ...
Εἰς ἦχον πλ. β΄.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 0΄ 54΄΄]

Αἰνεῖτε αὐτὸν...
Εἰς ἦχον πλ. β΄.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 1΄ 07΄΄]

Ὁ Σταυρός σου Κύριε...
Στιχηρὸν τῶν αἴνων εἰς ἦχον πλ. β΄. Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 1΄ 09΄΄]

Ἡ ταφὴ σου Δέσποτα...
Στιχηρὸν τῶν αἴνων εἰς ἦχον πλ. β΄.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 1΄ 14΄΄]

Σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι...
Στιχηρὸν τῶν αἴνων εἰς ἦχον πλ. β΄.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

[ 2΄ 49΄΄]

Πᾶσα πνοὴ... Ἀνέστη Χριστός... Χριστοῦ τὴν Ἀνάστασιν...
Πασαπνοάριον καὶ Στιχηρὰ τῶν αἴνων, βαρέως ἤχου.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 4΄ 11΄΄]

Κέλευσον Δέσποτα Ἅγιε... Πᾶσα πνοὴ... Ἀνέστη Χριστός...
Στὸ "Κέλευσον..." ὁ Πρωτοψάλτης κ. Σταμάτιος Κίσσας.
Πασαπνοάριον καὶ Στιχηρὸν τῶν αἴνων ἀπὸ τὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδα Ἀστέρη.

[ 0΄ 32΄΄]

Χριστοῦ τὴν Ἀνάστασιν...
Στιχηρὸν τῶν αἴνων τοῦ βαρέως ἤχου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἀρχιεπισκοπ
ῆς Κων/πόλεως κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος.

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

[ 2΄ 36΄΄]

Πᾶσα πνοὴ...
Πασαπνοάριον εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ἀνδρέας Πετρόχειλος.

[ 3΄ 57΄΄]

Πᾶσα πνοὴ... Αἰνεῖτε αὐτὸν...
Πασαπνοάριον εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 2΄ 04΄΄]

Αἰνεῖτε αὐτὸν...
Ἀργὸν Μέλος ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

[ 1΄ 04΄΄]

Κύριε εἰ καὶ κριτηρίῳ...
Στιχηρὸν τῶν αἴνων εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ἀνδρέας Πετρόχειλος.

[ 0΄ 48΄΄]

Κύριε εἰ καὶ κριτηρίῳ...
Στιχηρὸν τῶν αἴνων εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 1΄ 14΄΄]

Κύριε ὅπλον...
Στιχηρὸν τῶν αἴνων εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Δομέστικος κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]