Τὰ ΙΑ´ Ἑωθινὰ Δοξαστικὰ

Α΄ Ἑωθινόν

Ἦχος α´.

Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 4΄ 16΄΄]

 

Β΄ Ἑωθινόν

Ἦχος β´.

Μετὰ μύρων προσελθούσαις, ταῖς περὶ Μαριὰμ γυναιξί, καὶ διαπορουμέναις, πῶς ἔσται αὐταῖς τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, ὡράθη ὁ λίθος μετῃρμένος, καὶ θεῖος νεανίας, καταστέλλων τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς· Ἠγέρθη γάρ φησιν, Ἰησοῦς ὁ Κύριος· διὸ κηρύξατε τοῖς κήρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς, εἰς τὴν Γαλιλαίαν δραμεῖν, καὶ ὄψεσθε αὐτόν, ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
Πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς - 2/7/2000.
[ 4΄ 24΄΄]

 

Γ΄ Ἑωθινόν

Ἦχος γ´.

Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας...

Ψάλλουν τὰ μέλη τῆς Χορωδίας Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.
[ 6΄ 21΄΄]

 

Δ΄ Ἑωθινόν

Ἦχος δ´.

Ὄρθρος ἦν βαθύς...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτoψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 4΄ 07΄΄]

 

Ε΄ Ἑωθινόν

Ἦχος πλ. α´.

Ὦ τῶν σοφῶν σου κριμάτων Χριστέ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτoψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 4΄ 41΄΄]

 

ΣΤ΄ Ἑωθινόν

Ἦχος πλ. β´.

Ἡ ὄντως εἰρήνη...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Ἀνδρέας Πετρόχειλος.
[ 5΄ 11΄΄]

 

Ζ΄ Ἑωθινόν

Ἦχος βαρύς.

Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτoψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 3΄ 08΄΄]

 

Η΄ Ἑωθινόν

Ἦχος πλ. δ´.

Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτoψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 3΄ 47΄΄]

 

Θ΄ Ἑωθινόν

Ἦχος πλ. α´.

Ὡς ἐπ´ ἐσχάτων...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν - 5/11/2000.
[ 4΄ 17΄΄]

 

Ι΄ Ἑωθινόν

Ἦχος πλ. β´.

Μετὰ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κυρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 5΄ 30΄΄]

 

ΙΑ΄ Ἑωθινόν

Ἦχος πλ. δ´.

Φανερῶν ἑαυτόν...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κυρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 4΄ 04΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]