Τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων ἑσπέρας

Ὄρθρος Μ. Δευτέρας

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

 

Ἦχος πλ. δ´.

Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 4΄ 04΄΄]

 

ΚΑΝΩΝ

ᾨδὴ α´. Ἦχος β´.

Τῷ τὴν ἄβατον...

Ψάλλει τὸν Εἱρμὸν ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 0΄ 39΄΄]

Ψάλλουν ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασ. Νικολαΐδης μετὰ τοῦ τ. Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου κ. Βασ. Ἐμμανουηλίδου.
[ 2΄ 31΄΄]

 

ᾨδὴ η´. Ἦχος β´.

Ἔφριξε Παίδων εὐαγῶν...

Ψάλλει τὸν Εἱρμὸν ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 0΄ 43΄΄]

 

ᾨδὴ θ´. Ἦχος β´.

Ἐμεγάλυνας Χριστέ...

Ψάλλει τὸν Εἱρμὸν ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1΄ 15΄΄]

 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ

Ἦχος γ´.

Τὸν Νυμφῶνά σου βλέπω...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1΄ 38΄΄]

 

ΑΙΝΟΙ

Ἦχος α´.

Πᾶσα πνοή...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 1΄ 13΄΄]

 

Ἦχος α´. Ἰδιόμελον.

Ἐρχόμενος ὁ Κύριος...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 2΄ 52΄΄]

 

Ἐπιστροφή