Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ ἑσπέρας

Ὄρθρος Μ. Τρίτης

Ἦχος πλ. δ´.

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει... Ἀλληλούϊα.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1΄ 17΄΄]

 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ἦχος δ´.

Τὸν Νυμφίον ἀδελφοί...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Νικολαΐδης.
[ 1΄ 46΄΄]

 

Ἦχος δ´.

Βουλευτήριον Σωτήρ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 2΄ 34΄΄]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.
[ 2΄ 19΄΄]

 

Ἦχος πλ. δ´.

Ὁ Ἰούδας τῇ γνώμῃ φιλαργυρεῖ...

Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
[ 3΄ 28΄΄]

 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ

Ἦχος γ´.

Τὸν Νυμφῶνά σου βλέπω...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1΄ 38΄΄]

 

ΑΙΝΟΙ

Ἦχος α´.

Πᾶσα πνοή...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 1΄ 13΄΄]

 

Ἦχος β´. Ἰδιόμελον.

Ὁ τῆς ψυχῆς ῥαθυμίᾳ...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.
[ 2΄ 36΄΄]

 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

Ἦχος πλ. β´. Ἰδιόμελον.

Ὅταν ἔλθης ἐν δόξῃ...

Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
[ 1΄ 05΄΄]

 

Ἦχος βαρύς. Ἰδιόμελον.

Ἰδού σοι τὸ τάλαντον...

Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
[ 1΄ 05΄΄]

Ἐπιστροφή