Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τετάρτῃ πρωΐ·

Ἑσπερινὸς καὶ Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

Ἦχος πλ. δ´. Μέλος σύντομον.

Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[7΄ 37΄΄]

 

Μετὰ τὰ Ἀναγνώσματα

Κατευθυνήτω... (τρίς)

Ψάλλουν οἱ Θρασύβουλος Στανίτσας καὶ Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 2΄ 34΄΄]

 

Χερουβικὸν τῶν Προηγιασμένων. Ἦχος πλ. β´.

Νῦν αἱ δυνάμεις...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 4΄ 16΄΄]

 

Κοινωνικὸν τῶν Προηγιασμένων. Ἦχος α´.

Γεύσασθε...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 4΄ 15΄΄]

Ἐπιστροφή