Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τρίτῃ ἑσπέρας

Ὄρθρος Μ. Τετάρτης

Ἦχος πλ. δ´.

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει... Ἀλληλούϊα.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1΄ 17΄΄]

 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ἦχος α´.

Ἡ πόρνη ἐν κλαυθμῷ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 3΄ 28΄΄]

 

ΚΑΝΩΝ

ᾨδὴ η´. Ἦχος β´.

Ῥῆμα τυράννου...

Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
[ 3΄ 27΄΄]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 1΄ 50΄΄]

 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ

Ἦχος γ´.

Τὸν Νυμφῶνά σου βλέπω...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1΄ 38΄΄]

 

ΑΙΝΟΙ

Ἦχος α´.

Πᾶσα πνοή...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 1΄ 13΄΄]

 

Ἦχος α´. Ἰδιόμελον.

Σὲ τὸν τῆς Παρθένου Ὑιόν...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 1΄ 26΄΄]

 

Ἦχος α´. Ἰδιόμελον.

Ὅτε ἡ ἁμαρτωλός...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 2΄ 06΄΄]

 

Δοξαστικόν. Ἦχος β´.

Ἡ ἁμαρτωλὸς ἔδραμε...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 1΄ 33΄΄]

 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

Ἦχος πλ. β´. Ἰδιόμελον.

Σήμερον ὁ Χριστός...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 1΄ 04΄΄]

 

Ἦχος πλ. β´. Ἰδιόμελον.

Ἥπλωσεν ἡ Πόρνη...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 5΄ 17΄΄]

 

Ἦχος πλ. β´. Ἰδιόμελον.

Προσῆλθε γυνὴ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 1΄ 12΄΄]

 

Ἦχος πλ. β´. Ἰδιόμελον.

Ἡ ἀπεγνωσμένη...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 1΄ 16΄΄]

 

Δοξαστικόν. Ἦχος πλ δ´.

Τροπάριον Κασσιανῆς Μοναχῆς.

Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα Γυνή,...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.
Μέρος Α´. [ 11΄ 40΄΄]
Μέρος Β´. [ 11΄ 04΄΄]

Ἐπιστροφή