Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ ἑσπέρας

Ὄρθρος Μ. Παρασκευῆς

ΑΝΤΙΦΩΝΑ

Ἀντίφωνον β´. Ἦχος α´.

Ἔδραμε λέγων...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 0΄ 43΄΄]

 

Ἀντίφωνον ιε´. Ἦχος πλ. β´.

Σήμερον κρεμᾶται...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 3΄ 35΄΄]

 

ΑΙΝΟΙ

Ἦχος γ´. Ἰδιόμελον.

Δύο καὶ πονηρά...

Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
[ 1΄ 46΄΄]

 

Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. β´.

Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.
[ 2΄ 45΄΄]

 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

Ἦχος β´. Ἰδιόμελον.

Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα...

Ψάλλει ὁ π. Παναγιώτης Τσινάρας.
[ 1΄ 05΄΄]

Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
[ 1΄ 42΄΄]

Ἐπιστροφή