Τῇ Ἁγίῳ καὶ Μεγάλῳ Σαββάτῳ πρωΐ·

Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναστάσεως

Εἰς τό· «Κύριε ἐκέκραξα»

Ἦχος γ´. Ἰδιόμελον.

Σήμερον ὁ ᾍδης στένων βοᾷ...

Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
[ 2΄ 11΄΄]

 

Δόξα... Ἦχος πλ. β´.

Τὴν σήμερον μυστικῶς...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 4΄ 33΄΄]

 

Ὕμνος τῶν Τριῶν Παίδων. Ἦχος α´.

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε...

Ψάλλουν (μέρος) ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Νικολαΐδης μετὰ τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου κ. Βασιλείου Ἐμμανουηλίδου.
[ 0΄ 36΄΄]

Ἐπιστροφή