Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ ἑσπέρας·

Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος

ΕΓΚΩΜΙΑ

Στάσις γ´. Ἦχος γ´.

Αἱ γενεαὶ νῦν πᾶσαι...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 0΄ 25΄΄]

 

Ὢ γλυκύ μου ἔαρ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 0΄ 31΄΄]

 

Ἔῤῥαναν τὸν τάφον...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 0΄ 31΄΄]

Ἐπιστροφή