Βιογραφικόν

Tόν Δεσπότην καί Αρχιερέα... 

Θεός Κύριος...
Κατέλυσας τω Σταυρώ...

Η ζωή εν τω τάφω...

Τήν αιχμαλωσίαν Σιών...

Νεύσει σου πρός γεώδη...

H Τιμιωτέρα...

Τόν λίθον θεωρήσασαι...

Πασαπνοάριον
Υμνούμεν σου Χριστέ...
Ο τόν άδην σκυλεύσας...

Πασαπνοάριον-Αίνοι-Ήχος γ΄

Χαράς τά πάντα...

Πασαπνοάριον
Ανέστη Χριστός...

Μετά μύρων...

Ως επ' εσχάτων...

Δόξα σοι Κύριε...

Είη τό όνομα Κυρίου...

Δύναμις "Το συνειθισμένον"

Χερουβικόν - Α΄

Χερουβικόν - "Άγια"

Χερουβικόν - "Βαρύς"

Άγιος Άγιος Άγιος...

Κύριε ελέησον...
Πατέρα Υιόν...
Έλεον ειρήνης...

Ο πάσης δημιουργός...
Προαιώνιε Λόγε...
Αι πορειαί σου ο Θεός...
Ότε τω πάθει σου Κύριε...

Ο αρρήτω σοφία...

Τα πλήθη...

Μωσής τω καιρώ...

Αγαπήσω σε Κύριε...

Ο Θειότατος ... Καταβασίαι.
Σώσον Κύριε...

Τη Υπερμάχω στρατηγώ...

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...
Αλληλούϊα...

Ώφθησαν αι πηγαί...
Τήν Σιών επ' όρους...
Ο διασώσας εν πυρί...

Όλην εισδεξάμενοι...
Των Αγίων Πατέρων...