Βιογραφικόν

Eις πολλά έτη...

Κεκραγάρια

Την παγκόσμιον δόξαν...

Πασαπνοάρια

Πάσα πνοή και πάσα...

 Αινείτε αυτόν...

Χερουβικόν

Μη προσευξώμεθα...
Φαρισαίος κενοδοξία...

Την του Ασώτου...
Δαπανήσας ασώτως...

Πάτερ αγαθέ...

Ο Θειότατος...
Χείρας εν τω λάκκω
...

Σταυρόν Χριστού...
Το ξύλον εν ω
...
Εν φωναίς αλαλάξωμεν...
Προσελθόντες αρύσατε...

Δεύτε πιστοί...

Ανοίξω το στόμα μου...
Ίνα κράζω σοι...
Τη Υπερμάχω στρατηγώ.

Τη Υπερμάχω στρατηγώ.
Χαίρε Νύμφη...
Αλληλούϊα...

Την Ωραιότητα...


Πάσα πνοή...
Ο πλείστος όχλος Κύριε... Εξέλθετε έθνη..
.
Προ εξ ημερών...

Τω την άβατον...
Βουλευτήριον Σωτήρ...


Κύριε η εν πολλαίς...

Τον νώτον μου έδωκα...

Τον Κύριον υμνείτε...
Δεύτε λάβετε φως...
Πάσχα ιερόν ημίν...

Ύμνοι Χριστουγέννων

Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ
Ιεραρχίας στολαίς...
Ο ουρανίαις συνών...

Εις πάσαν την γην...
Όλος ιερωμένος Θεώ...

Την χείρα σου...
Tου Λυτρωτού ημών...


Έδωκεν τοις Αγίοις...
Σε υμνούμεν...


Στείβει θαλάσσης...
Σήμερον ο Χριστός...