Βιογραφικόν

Κύριε εκέκραξα... Κατευθυνθήτω... Εσπέρια...

Είη το όνομα Κυρίου...

Σε υμνούμεν...

Έλεον ειρήνης...
Άξιον και Δίκαιον.

Εσημειώθη εφ' ημάς...

Σε μεν διεκώλυε...
Τόπους προσκυνήσασα...  Γλώσσαν ην ουκ έγνω...


Ο Αναστάς εκ  νεκρών...

Νάουσαν ακρότομον...