Βιογραφικόν

Eις πολλά έτη...

Κεκραγάριον...

Είη τό όνομα...

Ο Θειότατος...
Χείρας εν τω λάκκω...

Ω Μήτερ Παρθένε...

Σταυρόν Χριστού...
Το ξύλον εν ω...

Εν φωναίς...
Προσελθόντες αρύσατε...

Ανοίξω το στόμα μου...

Τη Υπερμάχω...
Νέαν έδειξε κτίσιν...
Ξένον τόκον ιδόντες...


Τω την άβατον...

Τον Νυμφίον αδελφοί...

Τον Κύριον υμνείτε...

Δεύτε λάβετε φως...

Δόξα εν Υψίστοις Θεώ..

Καταβασίαι Χριστουγέννων

Μεγαλυνάρια Χριστουγέννων

Επεσκέψατο ημάς...

Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ...
Ουκ επησχύνθη
...

Ιεραρχίας στολαίς...
Ο ουρανίαις συνών...

Μορφήν αναλλοιώτως...

Έδωκεν τοις Αγίοις...
Σε υμνούμεν...

Τον ουρανοφάντορα...

Την χείρα σου...

Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα...

Νάματα Ιορδάνεια...