Βιογραφικόν

Των Αγίων Πατέρων...

Κεκραγάριον...

Πάσα πνοή...
Ο σταυρόν υπομείνας...
Τω σω Σταυρώ...

Αργή Δοξολογία

Δύναμις 

Χερουβικόν

Λειτουργικά

Πασαπνοάριον

Ερχόμενος ο Κύριος...

Βουλευτήριον Σωτήρ...

Κύριε η εν πολλαίς...

Κατευθυνθήτω...

Νυν αι δυνάμεις...

Κεκραγάριον...

Χριστός γεννάται...
Τω παντάνακτος...

Προ του Σταυρού...
Εις όρος υψηλόν...

Προτυπών την Ανάστασιν...

Ω Τρισμακάριστον ξύλον...
Έκνοον πρόσταγμα...