Βιογραφικόν

Δεύρο ψυχή μου αθλία...
Τω θείω φέγγει σου Αγαθέ...
Εκ φλογός τοις Οσίοις...
Θεόν ανθρώποις...


Το στάδιον των αρετών...
Έφθασε καιρός...

Κεκρυμμένον μυστήριον...
Φωτοφόρον Παλάτιον...
Γαβριήλ ο Αρχάγγελος...

Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ...

Θεός Κύριος...
Έθνη ίνα τι εφρυάξατε;...
Ούτος ο Θεός...

Θεός Κύριος, καί επέφανεν.

Ύμνοι Μεγάλης Τρίτης.

Γεύσασθε...

Αναστάσεως ημέρα...
Δεύτε πόμα πίωμεν...

Ύμνοι Χριστουγέννων

Ύμνοι Περιτομής
Κεκραγάριον-Εσπέρια
Ιεραρχίας στολαίς...
Σοφίας εραστής γενόμενος...
Ω Θεία και ιερά...
Ουκ επησχύνθη...
Εις πάσαν τήν γην...

Νάματα Ιορδάνεια

Τήν γάρ σήν μήτραν...

Ύμνοι Κοιμήσεως

Ύμνοι Παρακλήσεων

Όλην συγκροτήσαντες...
Όλην εισδεξάμενοι...
.
Των Αγίων Πατέρων...

Δόξα σοι τω δείξαντι...