ΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αναστάσεως ημέρα...
εις ήχον πλ. α΄ υπό Χρυσάφου του Νέου. Μέλος Αργόν.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Σώμα Χριστού μεταλάβετε...
εις ήχον α΄ υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Των θυρών κεκλεισμένων...
Λιτής της Κυριακής του Θωμά, εις ήχον πλ. β΄. Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,
Σελίδες [1] [2]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Μεθ' ημέρας οκτώ...
Αίνων Κυριακής του Θωμά, εις ήχον πλ. β΄. Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,
Σελίδες [1] [2]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Eπαίνει Ιερουσαλήμ τον Κύριον...
της Κυριακής του Θωμά ή Αντίπασχα, εις ήχον πλ. α΄. Υπό Βασιλείου Νικολαϊδου , Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ. τ. Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Αι Μυροφόροι γυναίκες, όρθρου βαθέος...
της Κυριακής των Μυροφόρων γυναικών, εις ήχον β΄. Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,
Σελίδες [1] [2]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Τι τα μύρα τοις δάκρυσι...
της Κυριακής των Μυροφόρων γυναικών, εις ήχον β΄. Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Αι Μυροφόροι όρθριαι γενόμεναι,...
της Κυριακής των Μυροφόρων γυναικών, εις ήχον β΄. Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Αι Μυροφόροι γυναίκες, τον τάφον σου καταλαβούσαι...
της Κυριακής των Μυροφόρων γυναικών, εις ήχον πλ. β΄. Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,
Σελίδες [1] [2]

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ
Γυναίκες ακουτίσθητε, ...
της Κυριακής των Μυροφόρων γυναικών, εις ήχον β΄. Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,
Σελίδα [1]

Β΄ΕΩΘΙΝΟΝ
Μετά μύρων προσελθούσαις...
Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής των Μυροφόρων γυναικών, εις ήχον β΄. Υπό Βασιλείου Νικολαϊδου , Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ. τ. Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Σώμα Χριστού μεταλάβετε...
εις ήχον β΄ υπό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα...
της Κυριακής του Παραλύτου, εις ήχον πλ. α΄. Υπό Γεωργίου Ραιδεστηνού Άρχοντος Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ
Εν τη Στοά του Σολομώντος...
της Κυριακής του Παραλύτου, εις ήχον πλ. δ΄. Υπό Γεωργίου Ραιδεστηνού Άρχοντος Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Κύριε τον παράλυτον...
Αίνων Κυριακής του Παραλύτου, εις ήχον πλ. δ΄. Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Καλλωπισθέν υπό του κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Σώμα Χριστού μεταλάβετε...
εις ήχον γ΄ υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Σώμα Χριστού μεταλάβετε...
εις ήχον γ΄. υπό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Η πηγή της ζωαρχίας...
Αίνων Κυριακής της Σαμαρείτιδος, εις ήχον πλ. β΄. Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,
Σελίδες [1] [2]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Σώμα Χριστού μεταλάβετε...
εις ήχον δ΄ υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Κύριε, παράγων εν τη οδώ...
της Κυριακής του Τυφλού, εις ήχον πλ. α΄. Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,
Σελίδες [1] [2] [3]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ
Δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ,...
της Κυριακής του Τυφλού, εις ήχον πλ.δ΄.Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Τις λαλήσει τας δυναστείας σου...
Αίνων Κυριακής του Τυφλού, εις ήχον πλ.δ΄.Υπό Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ...
Της Αναλήψεως εις ήχον δ΄, "Άγια",Πέτρου Λαμπαδαρίου,καλλωπισθέν υπό Βασιλείου Νικολαΐδου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Τας μυστικάς σήμερον...
Κυριακής των Αγίων Πατέρων, εις ήχον πλ.β΄.Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Την ετήσιον μνήμην σήμερον...
Των αποστίχων του Εσπερινού Κυριακής των Αγίων Πατέρων,εις ήχον δ΄.Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Των Αγίων Πατέρων ο χορός...
Αίνων Κυριακής των Αγίων Πατέρων, εις ήχον πλ.δ΄.Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Πεντηκοστήν εορτάζομεν...
της Πεντηκοστής.Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,εις ήχον α΄.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Εν τοις Προφήταις ανήγγειλας ημίν...
της Πεντηκοστής.Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,εις ήχον β΄.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Γλώσσαι ποτέ συνεχύθησαν...
της Πεντηκοστής - Αγίου Πνεύματος.Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου,εις ήχον πλ.δ΄.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Βασιλεύ ουράνιε...
Των αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής, εις ήχον πλ.β΄.Υπό Θρασυβούλου Στανίτσα Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

Αντί ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
Μη της φθοράς...
Εις την Κυριακήν της Πεντηκοστής,εις ήχον βαρύν διατονικόν.Υπό Θρασυβούλου Στανίτσα Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Δεύτε λαοί...
Των Αποστίχων Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος.Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, εις ήχον πλ. δ΄.
Σελίδες [1] [2] [3]

Αντί του ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
Χαίροις άνασσα...
εις ήχον δ΄, υπό Θρασυβούλου Στανίτσα Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.,
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Μαρτύρων θείος χορός...
Κυριακής των Αγίων Πάντων, εις ήχον πλ.β΄.Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ
Δεύτε πιστοί, σήμερον χορείαν επικροτήσαντες...
Κυριακής των Αγίων Πάντων,εις ήχον πλ.β΄.Υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου.
Σελίδες [1] [2]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Περιεχόμενα