Ἄρχοντες Λαμπαδάριοι τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Σήμερον εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Ἱερὸν Ναὸν ψάλλουν ὡς Ἄρχων Πρωτοψάλτης ὁ Λεωνίδας Ἀστέρης καὶ ὡς Ἄρχων Λαμπαδάριος ὁ Ἰωάννης Χαριατίδης.

Εἰς τὸ πέρασμα τῶν αἰώνων, ὁ πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ἱ. Ναὸς ἐστάθη ἡ ἱερὰ Κιβωτὸς καὶ τὸ λίκνο, ὄχι μόνο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ τῆς ἱερᾶς ψαλτικῆς μας τέχνης. Ἡ πεφωτισμένη καὶ λαμπρὰ χορεία τῶν μεγάλων Πρωτοψαλτῶν καὶ Λαμπαδαρίων, οἱ ὁποῖοι ὑπηρέτησαν ἐντὸς αὐτοῦ ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως μέχρι τῆς σήμερον, ἐλάμπρυναν τὸ μουσικὸν στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας. Διὰ τῶν μελωδικῶν φωνῶν των, τῆς βαθείας τέχνης των καὶ τῆς ἐντόνου προσωπικότητός των, ὕμνησαν τὸ μεγαλεῖο τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ἐπὶ αἰῶνας ἐστάθησαν βράχοι ἀῤῥαγεῖς καὶ πολύτιμοι θεματοφύλακες τῆς πανιέρου Ἐθνικῆς ἡμῶν κληρονομίας, τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

Θαυμασμὸς καὶ τιμὴ πρέπει εἱς τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς οἵτινες ἀφιέρωσαν τὴν ζωή των τῇ ἐκτελέσει τοῦ ἱεροῦ καθήκοντος. Διὰ τῆς συνεχοῦς καὶ ἀδιακόπου διαδοχῆς των εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Ναόν, ἔφθασε μέχρι ἡμᾶς ἡ Βυζαντινὴ μουσικὴ παράδοσις ὡς ἄσβεστο καὶ ἀνέσπερο φῶς ἀρξάμενο ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων καὶ ἱερῷ ζήλῳ μεταλελαμπαδευμένο ἀπὸ γενεὰν εἰς γενεάν.

Ἂς εὐχηθοῦμε ὅπως μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ψαλτικὴν ἡμῶν παράδοσιν, ἡ ὁποῖα παραμένει φάρος καὶ ὁδηγὸς τῆς Ὀρθοδόξου μουσικῆς λατρείας, ἀναδειχθῶσι νέαι περίλαμπραι καὶ χαρισματικαὶ μουσικὲς φυσιογνωμίαι αἱ ὁποῖαι θὰ λαμπρύνουν τὸ μέλλον, πρὸς δόξα καὶ τιμὴν τῆς Παναγίας Τριάδος.

Ἀκολουθεῖ κατάλογος τῶν ἰεροψαλτῶν, οἵτινες διετέλεσαν Ἄρχοντες Λαμπαδάριοι τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. μετὰ τὴν Ἅλωσιν·

Μανουὴλ Χρυσάφης ὁ Α´Ἐπὶ τῆς Ἁλώσεως
Ἰωάννης ὁ Τραπεζούντιος172710-4-1748
Δανιὴλ ὁ ἀπὸ Τυρνάβου11-4-17481765
Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος17661777
Πέτρος ὁ Βυζάντιος17781801
Μανουὴλ ὁ Βυζάντιος18021804
Γρηγόριος ὁ Λευΐτης180521-6-1819
Κωνσταντῖνος ὁ Βυζάντιος22-6-181923-12-1822
Ἀντώνιος ὁ Ἀνδριανουπολίτης4-12-18221827
Ἰωάννης ὁ Βυζάντιος18311855
Στέφανος Μιχαὴλ ὁ Βυζάντιος18561862
Γεώργιος Ραιδεστηνὸς ὁ Β´18631-2-1871
Νικόλαος Στογιάννης ὁ Βυζάντιος2- 2-18711-2-1888
Ἀριστείδης Νικολαΐδης2- 2-18884-11-1905
Ἰάκωβος Ναυπλιώτης5-11-19051911
Κωνσταντῖνος Κλάββας19111916
Εὐστάθιος Βιγγόπουλος19175-2-1938
Κωνσταντῖνος Πρίγγος1-3-19381939
Θρασύβουλος Στανίτσας19391960
Νικόλαος Δανιηλίδης19601965
Ἐλευθέριος Γεωργιάδης19681978
Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης19781997
Ἰωάννης Χαριατίδης1997 

Ἐπιστροφή

Ἀρχικὴ Σελίς

Περιεχόμενα