Ἡ κατὰ σάρκα Περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Μνήμη ἁγιου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου

(1 Ἰανουαρίου)

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Eἰς πολλὰ ἔτη...

Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοὶ χοροὶ μὲ Ἄρχοντα Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. τὸν ἀείμνηστον Βασίλειον Νικολαΐδην καὶ Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τὸν κ. Βασίλειον Ἐμμανουηλίδην.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου - Φανάριον.
[ 2΄ 39΄΄]

Ἦχος πλ. δ´.

Κύριε εκέκραξα...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Νικολαΐδης.
[ 1΄ 46΄΄]

Ἦχος πλ. δ´.

Κατευθυνθήτω...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.
[ 1΄ 03΄΄]

Στιχηρὰ τῆς Ἑορτῆς

Ἦχος πλ. δ´.

Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ...

Οὐκ ἐπησχύνθη ὁ Πανάγαθος...

Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοὶ χοροὶ μὲ Ἄρχοντα Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. τὸν ἀείμνηστον Βασίλειον Νικολαΐδην καὶ Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τὸν κ. Βασίλειον Ἐμμανουηλίδην.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου - Φανάριον.
[ 4΄ 15΄΄]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Φανάριον 31.12.1959
[ 5΄ 35΄΄]

Στιχηρὰ ἰδιόμελα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου

Ἦχος δ´.

Ἱεραρχίας στολαῖς...

Ὁ οὐρανίαις συνών...

Ψάλλει τὸ α´ ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Φανάριον 31.12.1959
[ 1΄ 10΄΄]

Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοὶ χοροὶ μὲ Ἄρχοντα Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. τὸν ἀείμνηστον Βασίλειον Νικολαΐδην καὶ Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τὸν κ. Βασίλειον Ἐμμανουηλίδην.
[ 3΄ 30΄΄]

Δόξα... Ἦχος πλ. δ´.

Σοφίας ἐραστής γενόμενος...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Φανάριον 31.12.1959
[ 4΄ 17΄΄]

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα

Ὤφθη Κύριος τῷ Ἀβραάμ...

Ἀνάγνωσις υπὸ τοῦ ἀοιδίμου Οἰκ. Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου τοῦ Α´.
[ 0΄ 48΄΄]

Εἰς τὰ Ἀπόστιχα

Ἦχος α´.

Ὦ θεία καὶ ἱερὰ τοῦ Χριστοῦ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Φανάριον 31.12.1959
[ 1΄ 19΄΄]

Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. δ´.

Οὐκ επησχύνθη...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Φανάριον 31.12.1959
[ 2΄ 01΄΄]

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου

Ἦχος α´.

Εἰς πᾶσαν τὴν γήν...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.
[ 0΄ 36΄΄]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Φανάριον 31.12.1959
[ 0΄ 43΄΄]

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς

Ἦχος α´.

Μορφὴν ἀναλλοιώτως....

[ 0΄ 42΄΄]

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Νικολαΐδης.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Εἰς τοὺς Αἴνους

Ἦχος πλ. α΄.

Αἰνεῖτε αὐτὸν...

Μέλος ἀργόν ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης, ἐνῷ ὁ δεξιὸς χορὸς ψάλλει τὸ «Εἰς πολλὰ ἔτη...» εἰς τὴν Α.Θ.Π.
[ 1΄ 52΄΄]

Ἦχος πλ. α´.

Ὅλος ἱερωμένος Θεῷ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.
[ 1΄ 26΄΄]

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Μεγαλυνάριον τοῦ Ἁγίου

Ἦχος β´.

Τὸν οὐρανοφάντορα...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Νικολαΐδης.
[ 1΄ 12΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]