Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

(2 Φεβρουαρίου)

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ

Ἦχος γ´.

Ἀργὴ Καταβασία α´ ῼδῆς.

Χέρσον ἀβυσσοτόκον...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 2´ 21´´]

Ἀργὴ Καταβασία ε´ ῼδῆς.

Ὡς εἶδεν Ἠσαΐας...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 2´ 28´´]

Ἀργὴ Καταβασία ζ´ ῼδῆς.

Σὲ τὸν ἐν πυρί...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1´ 48´´]

Ἀργὴ Καταβασία θ´ ῼδῆς.

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς... Ἐν νόμῳ, σκιᾷ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 4´ 20´´]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]