Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου

(25 Μαρτίου)

ΠΡΟΕΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τῇ 23ῃ Μαρτίου Ἑσπέρας·

Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, λέγομεν τὰ παρόντα Προεόρτια Προσόμοια

Ἦχος δ´.

Κεκρυμμένον μυστήριον...

Φωτοφόρον Παλάτιον...

Γαβριὴλ ὁ Ἀρχάγγελος...

Ψάλλουν οἱ Θρασύβουλος Στανίτσας καὶ Χαρίλαος Ταλιαδῶρος.
[ 3΄ 14΄΄]

 

Δοξαστικόν. Ἦχος β´.

Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριήλ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.Τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 4΄ 06΄΄]

 

Σημείωσις· Τῷ δὲ 1991, ὁπότε ἡ Ἑορτὴ ἔτυχε τῇ Δευτέρᾳ τῆς Ε´ Ἑβδομάδος Νηστειῶν, τῷ Σαββάτῳ 23ῃ Μαρτίου Ἑσπέρας, ἐψάλησαν Στιχηρὰ τοῦ Τριῳδίου καὶ Δοξαστικὸν Προεόρτιον, ὡς ἐξὴς·

Ἦχος πλ. β´.

Σὲ μὲν διεκώλυε...

Τόπους προσκυνήσασα...

Δόξα... Ἦχος δ´.

Γλώσσαν ἣν οὐκ ἔγνω...

Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ χοροί. Εἰς τὸ Δοξαστικὸν ὁ (τότε) Ἄρχων Δομέστικος Ἰ. Χαριατίδης.
Φανάριον - 23 Μαρτίου 1991.
[ 3΄ 59΄΄]

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Δοξαστικόν. Ἦχος πλ. β´.

Ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.Τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος
[ 5΄ 34΄΄]

 

Εἰς τὸν Στίχον

Ψάλλομεν Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς·

Ἦχος δ´.

Τῷ ἕκτῳ μηνί...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.Τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος
[ 1΄ 08΄΄]

 

Ἦχος δ´.

Ἰδοὺ ἡ ἀνάκλησις...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.Τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος
[ 1΄ 34΄΄]

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων

Δόξα... Ἦχος β´.

Τὸ ἀπ᾽ αἰῶνος μυστήριον...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.Τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος
[ 5΄ 08΄΄]

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἀντὶ τοῦ «Ἄξιόν ἐστι...», ψάλλεται ὁ παρὼν Εἱρμὸς τῆς θ´ ᾨδης εἰς αργὸν μέλος.

Εἱρμὸς τῆς θ´ ᾨδῆς

Ἦχος δ´.

Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.Τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος
[ 2΄ 26΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]