Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος

(6 Αὐγούστου)

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Ἦχος δ´.

Κύριε εκέκραξα...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος, Βόλος 1958
[ 1΄ 17΄΄]

 

Ἰδιόμελα Στιχηρά

Ἦχος δ´.

Πρὸ τοῦ Σταυροῦ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος, Βόλος 1958
[ 2΄ 12΄΄]

 

Εἰς ὄρος ὑψηλόν...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος, Βόλος 1958
[ 2΄ 25΄΄]

 

Δοξαστικόν

Δόξα... Ἦχος πλ. β´.

Προτυπὼν τὴν Ἀνάστασιν...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος, Βόλος 1958
[ 3΄ 39΄΄]

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Αργαὶ Καταβασίαι

Ἦχος πλ. δ´.

Εἱρμὸς ε´ ᾠδῆς

Ὢ Τρισμακάριστον ξύλον...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 1´ 19´´]

 

Εἱρμὸς ζ´ ᾠδῆς

Ἔκνοον πρόσταγμα...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 1´ 58´´]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]