Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

(15 Αὐγούστου)

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Δοξαστικόν ὀκτάηχον

Θεαρχείῳ νεύματι...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
Μέρος α´ [ 5΄ 31΄΄]
Μέρος β´ [ 6΄ 19΄΄]

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α´.

Ἐν τῇ γεννήσει...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 0΄ 31΄΄]

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Καθίσματα

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν

Ἦχος δ´.

Ἀναβόησον Δαυΐδ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 1΄ 07΄΄]

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν

Ἦχος α´.

Ὁ πάντιμος χορός...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 0΄ 41΄΄]

Μετὰ τὸν Πολυέλεον

Ἦχος γ´.

Ἐν τῇ γεννήσει σου...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 0΄ 50΄΄]

Ἐξαποστειλάριον

Ἦχος γ´.

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 1΄ 05΄΄]

Εἰς τοὺς Αἴνους

Ἦχος δ´.

Πᾶσα πνοή...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 0΄ 49΄΄]

Ἦχος δ´.

Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 0΄ 56΄΄]

Δοξαστικόν

Δόξα... Ἦχος πλ β´.

Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 3΄ 53΄΄]

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἀντὶ τοῦ Ἄξιόν ἐστιν

Ἦχος α´.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι...

Νενίκηνται τῆς φύσεως...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 2΄ 15΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]