Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου

(1 Σεπτεμβρίου)

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ´.

Ὁ πάσης δημιουργὸς τῆς κτίσεως...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
1/9/2002 - Οἰκ. Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως.
[ 1´ 00´´]

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων

Ἦχος γ´.

Προαιώνιε Λόγε του Πατρός...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
1/9/2002 - Οἰκ. Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως.
[ 3´ 09´´]

 

Ἦχος δ´.

Αἱ πορεῖαί σου ὁ Θεός...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
1/9/2002 - Οἰκ. Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως.
[ 2´ 31´´]

 

Ἦχος β´.

Ὄτε τῷ πάθει σου Κύριε...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
1/9/2002 - Οἰκ. Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως.
[ 2´ 22´´]

 

Ἦχος πλ. δ´.

Ὁ ἀῤῥήτῳ σοφίᾳ, συστάμενος τὰ σύμπαντα...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
1/9/2002 - Οἰκ. Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως.
[ 2´ 45´´]

Σημείωσις. Τῶν Χορῶν ψαλλόντων τὰ ἄνωθι Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων τῆς Ἰνδίκτου ἀργῶς, οἱ ἅγιοι Ἀρχιερείς κατέρχονται ἐκ τῶν στασιδίων αὐτῶν, ποιοῦσι σχῆμα τῷ Πατριάρχῃ, ἐνδύονται ὑπὸ τῶν Διακόνων Ἐπιτραχήλιον καὶ Ὠμοφόριον, ἀσπάζονται τὸ ὑπὸ τοῦ Μ. Ἐκκλησιάρχου κρατούμενον Ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ καθήμενοι ὑπογράφουσι τὴν Πράξιν.

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]