Ἡ Ὕψωσις τοῦ τιμίου και ζωοποιοῦ Σταυροῦ

(14 Σεπτεμβρίου)

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Δοξαστικὸν τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ

Ἦχος πλ. δ´.

Ὅνπερ πάλαι Μωυσής...

Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως ὑπὸ τὴν χοραρχίαν τοῦ κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.
[ 2´ 53´´]

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α´.

Σῶσον Κύριε...

Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοὶ χοροί.
[ 1´ 17´´]

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Αργαὶ Καταβασίαι

Ἦχος πλ. δ´.

Εἱρμὸς ε΄ ᾠδῆς

Ὢ Τρισμακάριστον ξύλον...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 1´ 19´´]

Εἱρμὸς ζ΄ ᾠδῆς

Ἔκνοον πρόσταγμα...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.
[ 1´ 58´´]

 

Δοξαστικόν τῶν Αἴνων

Ἦχος πλ. β´.

Σήμερον προέρχεται ὁ Σταυρός...

Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως ὑπὸ τὴν χοραρχίαν τοῦ κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.
[ 4´ 13´´]

 

Ἰδιόμελον. Ποίημα Λέοντος Δεσπότου

Ἦχος β´.

Δεῦτε πιστοί...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
[ 5´ 19´´]

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἀντὶ Τρισαγίου·

Ἦχος β´.

Τὸν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.

Ψάλλουν ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οικουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοὶ χοροί.
[ 1´ 22´´]

 

Αντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς...»·

Σῶσον Κύριε...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
[ 0´ 38´´]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]