- Θεός Κύριος... Τη Θεοτόκω εκτενώς... Ου σιωπήσομεν...       [  1΄ 16΄΄]
Απολυτίκιον και Θεοτοκίον, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της  Μ. τ. Χ. Ε.   Θρασύβουλος Στανίτσας.  

- Των λυπηρών επαγωγαί...       [  1΄ 28΄΄]
Στίχοι από τας α΄ και γ΄ Ωδάς του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της  Μ. τ. Χ. Ε.   Θρασύβουλος Στανίτσας.  

- Διάσωσον... Εκύκλωσαν... Επίβλεψον εν ευμενεία...       [  3΄ 04΄΄]
Στίχοι από τας δ΄, ε΄ και ς΄ Ωδάς του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της  Μ. τ. Χ. Ε.   Θρασύβουλος Στανίτσας.  

- Προστασία των χριστιανών...~ Μνησθήσομαι...       [  0΄ 50΄΄]
Κοντάκιον και Προκείμενον, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της  Μ. τ. Χ. Ε.   Θρασύβουλος Στανίτσας.  

- Πάτερ Λόγε Πνεύμα... ~  Μεταβολή των θλιβομένων...       [  1΄ 30΄΄]
Τροπάρια, εις ήχον β΄ και πλ. β΄ αντιστοίχως.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της  Μ. τ. Χ. Ε.   Θρασύβουλος Στανίτσας.  

- Φώς η τεκούσα... ~  Εν ύμνοις ευχαρίστοις δοξολογώ...       [  2΄ 27΄΄]
Στίχοι από τας ζ΄, η΄ και θ΄ Ωδάς του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της  Μ. τ. Χ. Ε.   Θρασύβουλος Στανίτσας.  

- Άξιον εστίν... Από των πολλών μου αμαρτιών...       [  0΄ 45΄΄]
Μεγαλυνάρια, εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της  Μ. τ. Χ. Ε.   Θρασύβουλος Στανίτσας.

-
Άλαλα τα χείλη των ασεβών...       [  1΄ 34΄΄]
Μεγαλυνάριον, εις ήχον πλ.δ΄, μέλος αργόν.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της  Μ. τ. Χ. Ε.   Θρασύβουλος Στανίτσας.  

- Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί...       [  0΄ 24΄΄]
Μεγαλυνάριον, εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της  Μ. τ. Χ. Ε.   Θρασύβουλος Στανίτσας.

-
Ελέησον ημάς Κύριε... Της ευσπλαγχνίας την πύλην...       [  0΄ 40΄΄]
Τροπάρια, εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της  Μ. τ. Χ. Ε.   Θρασύβουλος Στανίτσας.  

- Απόστολοι εκ περάτων...       [  1΄ 05΄΄]
Εξαποστειλάριον, εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της  Μ. τ. Χ. Ε.   Θρασύβουλος Στανίτσας.
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ]

Επιστροφή στα Περιεχόμενα