- Τον Κύριον υμνείτε...        0΄ 36΄΄]
Ο Ύμνος των τριών Παίδων εις ήχον α΄.  Ψάλλουν ο
αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαϊδης μετά του Άρχοντος Λαμπαδαρίου κ.
Βασιλείου Εμμανουηλίδου.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου -  Φανάρι.

- Δεύτε λάβετε φως...        1΄ 43΄΄]
Τροπάριον εις ήχον πλ. α΄.  Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαϊδης μετά του Άρχοντος Λαμπαδαρίου κ. Βασιλείου Εμμανουηλίδου.

- Χριστός Ανέστη εκ νεκρών...        1΄ 32΄΄]
Απολυτίκιον της Αναστάσεως εις ήχον πλ. α΄.  Ψάλλει ο  π. Παναγιώτης Τσινάρας .

Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου -  Φανάρι.


- Χριστός Ανέστη εκ νεκρών...        3΄ 04΄΄]
Απολυτίκιον της Αναστάσεως. Μέλος αργόν εις ήχον πλ. α΄Ψάλλει ο Αρχ. Δομ.. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

- Αναστάσεως ημέρα... Δεύτε πόμα πίωμεν...        2΄ 33΄΄]
Ειρμοί και τροπάρια από την α΄ και γ΄ Ωδή του Κανόνος του Πάσχα, εις ήχον α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας
Άγιος Δημήτριος Αμπελοκήπων, 1972.

- Αναστάσεως ημέρα...       1΄ 00΄΄]
Καταβασία. Ειρμός α΄ Ωδής, εις ήχον α΄.  Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
       1΄ 32΄΄]

- Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου...       5΄ 24΄΄]
Καταβασία. Ειρμός θ΄ Ωδής, εις ήχον α΄, ψαλλόμενον εις το Εξαιρέτως...  Ψάλλει ο  π. Παναγιώτης Τσινάρας .
 

- Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου...        1΄ 39΄΄]
Καταβασία, μέλος ειρμολογικόν. Ειρμός θ΄ Ωδής, εις ήχον α΄.  Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

- Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον...        1΄ 05΄΄]
Στιχηρόν του Πάσχα. Ψάλλει ο κ.
Βασίλειος Εμμανουηλίδης, Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ  του  ΘΩΜΑ

- Μεθ' ημέρας οκτώ...        3΄ 18΄΄]
Ιδιόμελον Δοξαστικόν αίνων Κυριακής του Θωμά ή Αντίπασχα, εις ήχον πλ.β΄.  Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ  των  ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

- Μετά μύρων προσελθούσαις...         3΄ 00΄΄]
Β΄ Εωθινόν, εις ήχον β΄. Ψάλλει ο αείμν.  Πρωτ. Γεώργιος Καρακάσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ  του  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

- Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα...        5΄ 40΄΄]
Δοξαστικόν του Εσπερινού Κυριακής του Παραλύτου, εις ήχον πλ.α΄.  Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

- Κύριε τον παράλυτον...      3΄ 17΄΄]
Δοξαστικόν αίνων Κυριακής του Παραλύτου, εις ήχον πλ. δ΄.  Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Kων. Πρίγγος.

- Ο Άγγελος εβόα... Συμφώνως Παρθένε...        1΄ 32΄΄]
Αντί του "Άξιόν εστίν" εις ήχον α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Άγιος Δημήτριος Αμπελοκήπων, 1972.

ΚΥΡΙΑΚΗ  της  ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

- Η πηγή της ζωαρχίας...        3΄ 59΄΄]
Δοξαστικόν των Αίνων εις ήχον πλ. β΄.  Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασ. Στανίτσας

ΚΥΡΙΑΚΗ  του  ΤΥΦΛΟΥ

- Τις λαλήσει τας δυναστείας σου...        3΄ 52΄΄]
Δοξαστικόν αίνων, εις ήχον πλ.δ΄.  Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

- Τω Σωτήρι Θεώ...Ορθρίζοντες.... Ο εν καμίνω πυρός...        3΄ 13΄΄]
α΄, ε΄ και ζ΄ Ωδαί των Καταβασιών της Αναλήψεως, εις ήχον πλ.α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας,

ΚΥΡΙΑΚΗ  των  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ

- Εκ γαστρός... Κρημνώ περιπίπτει...        3΄ 06΄΄]
Εσπέρια Αγίων Πατέρων εις ήχον πλ. β΄Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.  Βασίλειος Νικολαϊδης και μέλη της Χορωδίας του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.

- Τας μυστικάς σήμερον του Πνεύματος...         3΄ 32΄΄]
Δοξαστικόν του Εσπερινού των Αγίων Πατέρων εις ήχον πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.  Βασίλειος Νικολαϊδης και μέλη της Χορωδίας του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.

- Τaς μυστικάς σήμερον του Πνεύματος...        3΄ 14΄΄]
Δοξαστικόν Εσπερινού Κυριακής των 630 Αγίων και Θεοφόρων της Αγίας και Οικουμενικής Δ΄ Συνόδου (451 μ.Χ.), εις ήχον πλ. β΄.  Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.

- Όλην συγκροτήσαντες... Όλην εισδεξάμενοι....        2΄ 15΄΄]
Σ
τιχηρά των Αίνων των Αγίων Πατέρων εις ήχον πλ. β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Όλην εισδεξάμενοι...         [  1΄ 08΄΄]
εις ήχον πλ.β΄.  Ψάλλει ο Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.

- Των Αγίων Πατέρων ο χορός...        6΄ 40΄΄]
Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων  εις ήχον πλ. δ΄.Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.

- Των Αγίων Πατέρων ο χορός...        7΄ 07΄΄]
Δοξαστικόν αίνων Κυριακής των Αγίων Πατέρων, εις ήχον πλ. δ΄.  Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

- Των Αγίων Πατέρων ο χορός...       [  8΄ 57΄΄]
Δοξαστικόν των αίνων
εις ήχον πλ.δ΄.  Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.

- Των Αγίων Πατέρων ο χορός...       7΄ 57΄΄]
Δοξαστικόν των αίνων
εις ήχον πλ.δ΄.  Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

ΚΥΡΙΑΚΗ  της  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

- Πάσα πνοή... Πεντηκοστήν εορτάζομεν... Πάντα χορηγεί...       5΄ 20΄΄]  
Εσπέρια της εορτής της Πεντηκοστής εις ήχον α΄Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.  Κων. Πρίγγος.

- Έρρηξε γαστρός...        0΄  38΄΄]
Ειρμός της γ΄ Ωδής του Κανόνος, εις ήχον δ΄.  Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Ζωντανή ηχογράφησις εις τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πέραν, 9.6.2000.

- Θείω καλυφθείς...        1΄ 56΄΄]
Ειρμοί Καταβασιών της Πεντηκοστής εις ήχον δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασ. Στανίτσας.

- Βασιλεύ ουράνιε...         2΄ 09΄΄]
Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής της Πεντηκοστήςεις ήχον πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.  Κων. Πρίγγος.

- Πάσα πνοή... Αινείτε αυτόν... Αίνοι Αγίου Πνεύματος.        6΄ 37΄΄]
εις ήχον β΄.Ψάλλουν  ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασ. Στανίτσας, και ο Άρχων Δομ. αυτής κ. Ανδρέας Πετρόχειλος.
Ιερά Μονή Παρακλήτου Αττικής.

- Γλώσσαι ποτέ...        4΄ 14΄΄]
Δοξαστικόν των αίνων της εορτής του Αγίου Πνέυματος, εις ήχον πλ. δ΄.  Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης. 
Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πέραν, 9.6.2000.