Βυζαντινοὶ Ἐκκλησιαστικοὶ Ὕμνοι

Αὕτη ἡ ἑνότης περιέχει ὕμνους ἀποδεδομένους ὑπὸ κορυφαίων ἐκτελεστῶν κατὰ ἀριστουγηματικὸν τρόπον, δείγματα ποὺ ἐψάλησαν κατὰ τὸ ὕφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὴν μοναδικὴ παρακαταθήκη διὰ τὸ μέλλον τῆς ἡμετέρας Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς.

Τὰ μουσικὰ ἀρχεῖα εἶναι τῆς μορφῆς RM Format. Μπορεῖτε νὰ τὰ ἀκούσετε μὲ τὸ Realplayer®, ἀφοὺ πρῶτα τὸ προμηθευτεῖτε δωρεὰν ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ ἐγκαταστήσετε εἰς τὸν ὑπολογιστή σας. Ακολουθῆστε τὴν παρακάτω διεύθυνσι διὰ περισσοτέρας πληροφορίας.

    http·//www.realaudio.com/

Διὰ νὰ ἀκούσετε τοὺς ὕμνους, θὰ πρέπει νὰ περιμένετε μερικὰ λεπτὰ (ἀνάλογα μὲ τὴν διάρκεια τοῦ ὕμνου) ὥστε νὰ τελειώσῃ ἡ λήψη τοῦ ἀρχείου. Μπορεῖτε ἐπίσης, κάνοντας δεξὶ κλὶκ νὰ ἐπιλέξετε Save Target καὶ οὑτω νὰ ἀποθηκεύσετε τὸ μουσικὸ ἀρχεῖο εἰς τὸν σκληρό σας δίσκο.

Πολυχρονισμὸς τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Ἦχος β´.

Πολυχρόνιον ποιήσαι...

Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοὶ χοροὶ μὲ Ἄρχοντα Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. τὸν ἀείμνηστον Βασίλειον Νικολαΐδην καὶ Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τὸν κ. Βασίλειον Ἐμμανουηλίδην.
[ 1΄ 14΄΄]

Ἀκούσματα τοῦ Ἐνιαυτοῦ

Ἀκούσματα τοῦ Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου

Δεσποτικαὶ καὶ Θεομητορικαὶ Ἑορταί

Ἑορταὶ Ἁγίων

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]