Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου

Ἐξαποστειλάρια

Αἶνοι

Τὰ ΙΑ´ Ἑωθινά δοξαστικά

Δοξολογίαι

Εὐλογητάρια

[ 0΄ 55΄΄]

Δόξα Πατρί... Προσκυνοῦμεν Πατέρα...
Ἀναστάσιμον ἀργόν εὐλογητάριον εἰς ἦχον πλ.α΄.
Ψάλλει ὁ α΄ Πατριαρχικός Χορός (1957).

Καλοφωνικοὶ εἱρμοί

[ 3΄ 25΄΄]

Ἡ κάμινος Σωτήρ...
Καλοφωνικὸς εἱρμὸς Ἀρσενίου τοῦ Μικροῦ, εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

[ 4΄ 41΄΄]

Δοξάσωμεν Τριάδα ἀχώριστον...
Καλοφωνικὸς εἱρμὸς Γερμανοῦ Νέου Πατρῶν, εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

[ 2΄ 13΄΄]

ᾨδὴν ἐπινίκιον ᾄσωμεν πάντες...
Καλοφωνικὸς εἱρμὸς Πέτρου Μπερεκέτου, εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

[ 3΄ 59΄΄]

Ποίαν σοι ἐπάξιον ᾠδήν...
Καλοφωνικὸς εἱρμὸς Πέτρου Μπερεκέτου, εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

Πεντηκοστὸς ψαλμός

[ 4΄ 04΄΄]

Ἐλέησόν με ο Θεός...
Ν΄ Ψαλμός εἰς ἦχον β΄. Ψάλλουν οἱ Πατριαρχικοὶ χοροὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τῶν Θρασυβούλου Στανίτσα, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. καὶ Νικολάου Δανιηλίδου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου αὐτῆς (1963).

Τιμιωτέρα

[ 1΄ 51΄΄]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ...
Στίχοι β´, δ´ καὶ ς´ ἐκ τῆς Τιμιωτέρας εἰς ἦχον δ´. Ψάλλει ὁ β´ Πατριαρχικός Χορός ὑπό τὴν διεύθυνσιν τοῦ Νικ. Δανιηλίδου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. (1963).

[ 0΄ 37΄΄]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ...
Μεγαλυνάριον εἰς ἦχον α΄. Ψάλλουν ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]