Ἰωάννης ὁ Τραπεζούντιος

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Ἰωάννης ὁ Τραπεζούντιος, ὅστις ὡς Λαμπαδάριος πρότερον συνέψαλλε μετὰ τοῦ διδασκάλου αὐτοῦ.

Ἐποίησεν ἀμιμήτου κάλλους εἱρμολογικὰ μέλη, κανόνας, καταβασίας, σύντομα καὶ ἀργὰ μαθήματα.

Τῷ 1756, προτροπῇ τοῦ τότε πατριαρχεύοντος Κυρίλλου Ε´ τοῦ ἀπὸ Ἀδριανουπόλεως, ἐμέλισεν ὁ Ἰωάννης τὰ ἀργὰ πασαπνοάρια, πολυελέους, δοξολογίας, χερουβικά, κοινωνικά, τὸ ἀλληλουάριον καὶ ἄλλα διὰ τῆς κουκκουζελείoυ παρασημαντικῆς διαφόρου τῆς πρὸ αὐτοῦ, ἤτοι ἁπλουστέρας, μεθοδικωτέρας καὶ στοιχειωδεστέρας, ἣν ἔτι ἐπεξηγηματικὴν κατέστησεν ὁ μαθητὴς αὐτοῦ Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος.

Ἐπιστροφή