Ἡ Βάπτισις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

(Θεοφάνεια, 6 Ἰανουαρίου)

ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΩΡΑΣ

Δοξαστικόν δίχορον τῆς θ΄ Ὥρας

Ἦχος πλ.α´.

Τὴν χείραν σου...

Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοὶ χοροὶ μὲ Ἄρχοντα Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. τὸν ἀείμνηστον Βασίλειον Νικολαΐδην καὶ Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τὸν κ. Βασίλειον Ἐμμανουηλίδην.
Πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου - Φανάριον
[ 3´ 48´´]

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Στιχηρὸν Ἰδιόμελον

Ἦχος β´.

Tοῦ Λυτρωτοῦ ἡμῶν...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.
Πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου - Φανάριον
[ 1´ 29´´]

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Κανών. Ἦχος β΄.

Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ., Βασίλειος Νικολαΐδης.
Πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου - Φανάριον
[ 0´ 32´´]

Στείβει θαλάσσης...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.
Πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου - Φανάριον
[ 0´ 40´´]

Καταβασίαι διπλαί

Ἦχος β´.

Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 4´ 22´´]

Αἶνοι

Ἦχος α´.

Πᾶσα πνοή...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 1´ 17´´]

Δοξαστικόν

Δόξα... Ἦχος πλ. β´.

Νάματα Ιορδάνεια...

Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Νικολαΐδης.
Πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου - Φανάριον
[ 2´ 39´´]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 2´ 20´´]

Και νυν... Ἦχος β´.

Σήμερον ο Χριστός...

Ψάλλει ὁ Ἅρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.
Πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου - Φανάριον
[ 2´ 35´´]

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α´.

Ἐν Ἰορδάνῃ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 1´ 17´´]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]