Ἀκούσματα Ἑσπερινοῦ

Ἀνοιξαντάρια

[ 1΄ 46΄΄]

Ἀνοίξαντός σου...
Στίχος ἀπὸ Ἀνοιξαντάρια Γεωργίου Ῥαιδεστηνοῦ, εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 1΄ 50΄΄]

Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμα...
Στίχος ἀπὸ Ἀνοιξαντάρια Γεωργίου Ῥαιδεστηνοῦ, εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Μακάριος ἀνήρ

[ 0΄ 45΄΄]

Κύριε τὶ ἐπληθύνθησαν...
Στίχος ἀπὸ τὸ "Μακάριος Ἀνήρ..." εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.

[ 0΄ 38΄΄]

Σὺ δε Κύριε...
Στίχος ἀπὸ τὸ "Μακάριος Ἀνήρ..." εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.

Κεκραγάρια

[ 5΄ 28΄΄]

Κύριε ἐκέκραξα...
Ἀργὸν κεκραγάριον ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 2΄ 03΄΄]

Κύριε ἐκέκραξα...
Κεκραγάριον εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.

[ 4΄ 01΄΄]

Κύριε ἐκέκραξα... Κατευθυνθήτω... Ἑσπέρια.
Εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοὶ χοροὶ ὑπὸ τοῦ τότε Ἄρχοντος Δομεστίκου καὶ νῦν Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου Ἰωάννου Χαριατίδη καὶ τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου Βασιλείου Ἐμμανουηλίδη.

[ 3΄ 58΄΄]

Κύριε ἐκέκραξα...
Ἀργὸν κεκραγάριον ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου εἰς ἦχον β΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

[ 2 ΄ 56΄΄]

Κατευθυνθήτω...
Ἀργὸν κεκραγάριον ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου εἰς ἦχον γ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

[ 1΄ 17΄΄]

Κύριε ἐκέκραξα...
Κεκραγάριον εἰς ἦχον δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.

[ 3 ΄21΄΄]

Κύριε ἐκέκραξα...
Ἑσπερία εἰς ἦχον δ΄.
Ψάλλουν οἰ Πατριαρχικοὶ Χοροὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τῶν Θρασυβούλου Στανίτσα, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. καὶ Νικολάου Δανιηλίδου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου αὐτῆς.

[ 1΄ 46΄΄]

Κύριε ἐκέκραξα...
Εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Νικολαϊδης.

[ 1΄ 03΄΄]

Κατευθυνθήτω...
Εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

Ἑσπέρια - Ἀπόστιχα - Δοξαστικὰ - Θεοτοκία

[ 3΄ 24΄΄]

Kαὶ νῦν... Τὴν παγκόσμιον δόξαν...
Δοξαστικὸν ἐσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

Θεοτόκε Παρθένε

[ 4΄ 38΄΄]

Θεοτόκε Παρθένε...
Στίχος ἀπὸ τὸ ὀκτάηχον Θεοτόκε Παρθένε τοῦ Πέτρου Μπερεκέτου εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Ἠχογράφησις 1975 - Παραγωγὴ τοῦ Ι.Β.Μ.
Ἐπιμέλεια καὶ ἔκδοσις ὑπὸ Δρ. Γρηγορίου Στάθη, καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

[ 6΄ 43΄΄]

Καὶ εὐλογημένος...
Στίχος ἀπὸ τὸ ὀκτάηχον Θεοτόκε Παρθένε τοῦ Πέτρου Μπερεκέτου εἰς ἦχον πλ. α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 4΄ 15΄΄]

Ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου...
Στίχος ἀπὸ τὸ ὀκτάηχον Θεοτόκε Παρθένε τοῦ Πέτρου Μπερεκέτου εἰς ἦχον πλ. β΄.
Ψάλλει ἡ χορωδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.

[ 7΄ 07΄΄]

Τῶν ψυχῶν ἡμῶν...
Στίχος ἀπὸ τὸ ὀκτάηχον Θεοτόκε Παρθένε τοῦ Πέτρου Μπερεκέτου εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 0΄ 58΄΄]

Τῶν ψυχῶν ἡμῶν...
Τὸ τέλος ἀπὸ τὸ ὀκτάηχον Θεοτόκε Παρθένε τοῦ Πέτρου Μπερεκέτου εἰς ἦχον α΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]